Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorý vznikol na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim alebo ktorý vznikol na základe objednávky kupujúceho alebo akceptácie objednávky predávajúcim, ktorá bola prijatá predávajúcim, pričom pod prijatím objednávky sa rozumie aj dodanie tovaru podľa objednávky (ktorýkoľvek z uvedených zmluvných vzťahov) – ďalej len „zmluva“.
1.2. Predmetom zmluvy je najmä povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar – kamenivo, odovzdať doklady, ktoré sa k dodávanému tovaru vzťahujú a previesť vlastnícke právo k dodávanému tovaru na kupujúceho v súlade so zmluvou alebo týmito VOP.
1.3 Predmetom zmluvy je najmä povinnosť kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú
kúpnu cenu.


2. Druh, akosť, množstvo, čas dodania
2.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, druhu, akosti, balení a v termíne v súlade so zmluvou alebo týmito VOP.
2.2. V prípade dodania väčšieho množstva tovaru ako je uvedené v zmluve, sa aj na dodanie tohto väčšieho množstva vzťahuje zmluva a tieto VOP.
2.3. Konkrétne množstvo tovaru, ktoré sa má dodať a konkrétny termín jeho dodania určuje kupujúci požiadavkou na odber tovaru, ktorá musí byť v súlade so zmluvou a týmito VOP, a musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: frakcia a množstvo tovaru, konkrétny termín a miesto dodania, určenie osoby oprávnenej za kupujúceho prevziať tovar a potvrdiť dodací list. Každá požiadavka na odber tovaru musí byť prijatá (potvrdená) predávajúcim, inak predávajúcemu nevzniká povinnosť dodať tovar podľa požiadavky
kupujúceho.
2.4. Požiadavky na odber tovaru sa musia zadávať na príslušných prevádzkach (lomoch) v písomnej forme, faxom alebo emailom len v pracovných dňoch počas pracovnej doby, najneskôr 48 hodín pred kupujúcim požadovaným termínom dodania tovaru. Pod pracovnou dobou sa rozumie počas pracovných dní doba od 07.00 do 15.00 hod. Tovar sa dodáva počas pracovnej doby, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Kupujúci môže požadovať dodanie tovaru maximálne v množstve rovnajúcom sa kapacite danej prevádzky a výrobe danej frakcie v prevádzke.
2.5. Sortiment jednotlivých druhov (názvov) tovaru je uvedený na jednotlivých prevádzkach predávajúceho, kde je k dispozícii aktuálny cenník.
2.6. Kvalitatívne tovar zodpovedá príslušným normám a to najmä STN EN. Na požiadanie kupujúceho predávajúci predloží alebo zašle poštou kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny tovaru príslušný certifikát preukázania zhody vydaný príslušnou autorizovanou osobou podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch.
2.7. Zmluva sa považuje za splnenú s toleranciou dodaného množstva tovaru v rozmedzí  5 % pri jednotlivej dodávke. Pri dodávke tovaru vo frakcii 0 / 4 mm sa stanovuje maximálna hodnota vlhkosti 8% hmotnosti. V prípade väčšej vlhkosti tovaru má kupujúci nárok na vrátenie časti kúpnej ceny tohto tovaru vypočítanej nasledovným vzorcom: skutočná vlhkosť – maximálna vlhkosť x kúpna cena frakcie 0 / 4 mm x množstvo a to vo forme dobropisu vystaveného predávajúcim ku koncu kalendárneho mesiaca.
2.8. Predávajúci a kupujúci si zjednávajú ako rozhodujúcu hmotnosť dodaného tovaru hmotnosť tovaru zisteného na váhe predávajúceho.


3. Miesto dodania, spôsob dodania
3.1. Dodanie tovaru sa uskutoční jedným z nasledujúcich spôsobov dohodnutých v zmluve:
a) jeho daním k dispozícii určenej osobe kupujúceho a to na prevádzkach (lom) predávajúceho, colne neprerokovaný na vývoz (doložka EXW),
b) na základe požiadavky kupujúceho jeho dodaním na miesto určené kupujúcim, pričom predávajúci znáša náklady na dopravu do miesta dodania (doložka CPT,FCO), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.2. Kontaktné údaje pre odber tovaru a zadávanie požiadaviek na odber tovaru sú uvedené na jednotlivých prevádzkach (lom) predávajúceho.
3.3. V prípade dohody zabezpečí predávajúci aj dopravu tovaru. Predávajúci vykonáva dopravu tovaru sám alebo prostredníctvom svojho zmluvného dopravcu. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru cestnou dopravou vozidlami s rôznou tonážou.
3.4. V prípade, ak odber tovaru z distribučných miest predávajúceho vykonáva kupujúci vlastnou dopravou resp. svojim zmluvným dopravcom, je povinný zabezpečiť splnomocnenie na odber tovaru a preukázať sa ním a zabezpečiť v priestoroch predávajúceho dodržiavanie všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a dopravných predpisov, a interných predpisov predávajúceho o bezpečnosti a obsluhe zariadení a o pohybovaní sa v priestoroch predávajúceho.
3.5. V prípade odmietnutia kupujúceho resp. jeho zmluvného dopravcu oboznámiť sa s internými predpismi predávajúceho, je predávajúci oprávnený neumožniť a zakázať vstup takejto osobe do priestorov predávajúceho. V prípade porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov kupujúcim a/alebo jeho zmluvným dopravcom, je predávajúci oprávnený takúto osobu dať vyviesť/vykázať z priestorov predávajúceho.
3.6. V prípade dopravy tovaru kupujúcim alebo jeho zmluvným dopravcom je kupujúci alebo jeho zmluvný dopravca povinný zabezpečiť pred výjazdom z prevádzky (lom) očistenie vozidla a v prípade znečistenia komunikácie je povinný bezodkladne toto znečistenie odstrániť na vlastné náklady. Ak sa tak nestane, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré predávajúci vynaložil na odstránenie znečistenia komunikácie. Predávajúci poskytne na prevádzke na požiadanie kupujúcemu primerané prostriedky na očistenie vozidla.
3.7. Dokladom potvrdzujúcim prevzatie tovaru je najmä dodací list, nákladný list, vážny protokol alebo iný obdobný dokument potvrdený predávajúcim.
3.8. Predávajúci a kupujúci sa v súlade s ust. § 445 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení vzájomne dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodávanému tovaru (predmetu zmluvy) až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci do doby úplného zaplatenia kúpnej ceny nie je oprávnený dodaný tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, tento tovar spracovať alebo scudziť v prospech tretej osoby, vložiť ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti; jeho spracovanie alebo scudzenie v prospech tretej osoby je možné až po tom, ako bude uhradená celá kúpna cena dodaného tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva. Kupujúci je oprávnený s tovarom, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva disponovať len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho. V prípade spracovania alebo scudzenia predmetu zmluvy kupujúcim je kupujúci povinný zabezpečiť, aby výhrada vlastníckeho práva v prospech predávajúceho titulom tejto zmluvy bola súčasťou scudzovacej zmluvy. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúcemu okamihom prevzatia tovaru. Kupujúci vyhlasuje, že disponuje finančnými prostriedkami na zaplatenie kúpnej ceny tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva.
3.9. Prevzatie tovaru potvrdzuje oprávnený zástupca kupujúceho uvedený v zmluve, resp. v prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu je tovar dodaný jeho odovzdaním ktorémukoľvek pracovníkovi prítomnému na stavbe (CPT) alebo šoférovi vozidla (EXW). Ak bolo prevzatie tovaru z dôvodov nie na strane predávajúceho kupujúcim odmietnuté, považuje sa tovar za dodaný okamihom odmietnutia a kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu.
3.10. V prípade, že predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru na miesto dodania, je kupujúci povinný zabezpečiť vhodné podmienky na plynulé vyloženie tovaru predávajúcim. V prípade, že kupujúci nezabezpečí vhodné podmienky na plynulé vyloženie tovaru predávajúcim a predĺži tým obvyklý čas (30 minút od príchodu) vykládky tovaru, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu za každú aj začatú polhodinu nad obvyklý čas nadvykládku vo výške 50,- EUR bez DPH.


4. Balenie tovaru
4.1. Tovar je kupujúcemu dodávaný vo voľne loženom stave.


5. Ceny tovaru a dopravy
5.1. Kúpne ceny tovaru a ostatných služieb dodávaných a poskytovaných predávajúcim sú dohodnuté v zmluve; ak nie sú dohodnuté v zmluve, tak platia ceny uvedené v cenníkoch predávajúceho vyvesených na jednotlivých prevádzkach (lomoch) platných ku dňu dodania tovaru resp. plnenia služieb.
5.2. Pokiaľ nie je dojednané inak, ceny v zmluve a týchto VOP sú uvedené bez DPH a k týmto cenám bude vždy pripočítaná a účtovaná DPH podľa právnych predpisov platných v čase fakturácie.5.3. V prípade dodania tovaru mimo pracovnej doby je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu prirážku k cene tovaru vo výške 4 Eur/t.
5.4. V prípade zrušenia požiadavky na odber tovaru je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady vzniknuté do okamihu zrušenia požiadavky a to najmä náklady na dopravu (zbytočný výjazd).
5.5. V cene tovaru dohodnutej v zmluve pri doložke CPT/FCO je zahrnutá doprava tovaru na jedno miesto dodania určené kupujúcim pri plnom naložení (vyťažení) prepravujúceho vozidla. V prípade nie plného naloženia (vyťaženia) prepravujúceho vozidla, má predávajúci právo doúčtovať cenu dopravy podľa zmluvy alebo cenníka.


6. Platobné podmienky
6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom jedným z nasledujúcich spôsobov dohodnutých v zmluve:
a) na základe predfaktúry (zálohovej faktúry) vopred pred dodaním tovaru,
b) po dodaní tovaru na základe faktúry so splatnosťou dohodnutou v zmluve, ktorá sa počíta odo dňa vystavenia faktúry+3 dni na doručenie faktúry. Ak z dôvodov nie na strane predávajúceho nedôjde v lehote splatnosti k úhrade pohľadávok predávajúceho, považuje sa takáto skutočnosť za podstatné porušenie zmluvy s tým, že predávajúci má právo:
a) okamžite zastaviť dodávky tovaru,
b) znížiť alebo zrušiť dojednanú zľavu
c) požadovať pri ďalšom odbere tovaru platbu v hotovosti alebo platbu vopred
d) odstúpiť od zmluvy.
6.2. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti alebo iného peňažného plnenia alebo jeho časti vzniknutého na základe zmluvy, je predávajúci oprávnený:
a) vyúčtovať a kupujúci povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania,
b) okamžite zastaviť dodávky tovaru,
c) odstúpiť od zmluvy.
6.3. Kupujúci môže vrátiť faktúru do dňa splatnosti k oprave, resp. doplneniu:
a) ak faktúra obsahuje nesprávne údaje,
b) ak na faktúre chýbajú náležitosti podľa platných právnych predpisov.
6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ kupujúci písomne neoznámi predávajúcemu najneskôr v lehote splatnosti faktúry, že nesúhlasí s fakturovanou sumou, bude sa to považovať za uznanie fakturovanej sumy bez výhrad.
6.5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že kupujúci neodoberie tovar v termínoch a množstvách dohodnutých v zmluve.
6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak celková suma pohľadávok predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo týchto VOP vrátane DPH (bez ohľadu na ich splatnosť) voči kupujúcemu dosiahne výšku kreditného limitu, predávajúci nie je ďalej povinný dodávať kupujúcemu tovar. Výška kreditného limitu pre kupujúceho sa vypočíta ako súčin 12 % z celkového množstva tovaru dohodnutého v zmluve a priemernej ceny 6,00 EUR / t. Uvedený výpočet platí, ak v zmluve nie je uvedené inak.
6.7. Súčasne sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci nie je povinný dodávať kupujúcemu tovar v prípade, ak predávajúci má voči kupujúcemu akékoľvek (aj z iných zmluvných vzťahov) neuhradené pohľadávky alebo jej príslušenstvo alebo zmluvné sankcie po lehote splatnosti.
6.8. Predávajúci je oprávnený započítať si akúkoľvek svoju pohľadávku voči akejkoľvek pohľadávke kupujúceho vyplývajúcu zo zmluvy alebo týchto VOP alebo aj z iných zmluvných vzťahov.
6.9. Nárok na zaplatenie ceny materiálu zo strany kupujúceho, predávajúcemu vzniká okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou osobou alebo podľa odseku 3.9.
7. Zodpovednosť za vady a reklamácie
7.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov.
7.2. Reklamácia vady tovaru musí byť doložená dokumentáciou preukazujúcou vady tovaru a pôvod tovaru od predávajúceho.
7.3. Pri dodávkach voľne loženého tovaru nie je možné reklamovať odchýlky od deklarovanej hmotnosti do +/- 5 % deklarovanej hmotnosti u jednej dodávky.
7.4. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu odber vzoriek reklamovaného tovaru a tento tovar uložiť oddelene do vybavenia reklamácie.
7.5. Kupujúci je povinný tovar skontrolovať ihneď pri prevzatí druhu na dodacom liste. Neskôr môžu byť reklamované len skryté vady.
7.6. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má v okamžiku plnenia požadované vlastnosti.

8. Vyššia moc
8.1. Predávajúci garantuje v zmluve a v týchto VOP dohodnuté podmienky s výnimkou nepredvídaných okolností vyššej moci nezávislých od vôle predávajúceho, ktoré znemožnia ich dodržanie alebo učinia ich dodržanie neprimerane komplikovaným. K takýmto okolnostiam patria najmä nepredvídaná zmena počasia, prírodná katastrofa, požiar, havária, prerušenie dodávky energií, nedostatok energií alebo surovín, porucha na výrobnom zriadení, dopravná kolízia, ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, pracovné konflikty ako aj strata podstatného, ťažko nahraditeľného dodávateľa.
9. Záverečné ustanovenia
9.1. Ak nie je v zmluve stanovené inak, zmluva a VOP sa spravujú a riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9.2. Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Kamenivo Nord 1 s.r.o.. ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na druhej strane.
9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti (vrátane faktúr) doručované medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zmluvou alebo VOP sa budú doručovať na aktuálne adresy ich sídiel (resp. miest podnikania) uverejnené v obchodnom (živnostenskom) registri na internete alebo na adresy uvedené v zmluve, pokiaľ si neoznámia zmenu adries. Zmenu adresu je druhá zmluvná strana oznámiť bez zbytočného odkladu.
9.4. Všetky písomnosti (vrátane faktúr) doručované medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zmluvou alebo VOP sa budú považovať za doručené uplynutím tretieho dňa odo dňa ich odoslania doporučene na dohodnutú adresu, a to bez ohľadu na to, či sa adresát o písomnosti dozvedel alebo či sa písomnosť dostala do dispozície adresáta. V prípade, že dôjde k prevzatiu písomnosti adresátom pred uplynutím tretieho dňa, považuje sa za deň doručenia tento skorší deň prevzatia písomnosti adresátom.
9.5. Kupujúci ako fyzická osoba resp. fyzické osoby konajúce v mene kupujúceho svojím podpisom na zmluve udeľujú svoj výslovný písomný súhlas predávajúcemu na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v zmluve alebo inak poskytnutých predávajúcemu na dobu neurčitú až do jeho písomného odvolania, avšak minimálne na dobu platnosti zmluvy až do vysporiadania všetkých práv a povinností zo zmluvy, a to na účel ich spracovania predávajúcim vo vlastnom informačnom systéme.
9.6. Kupujúci podpisom na zmluve udeľuje predávajúcemu právo na zverejnenie obchodného mena kupujúceho a skutočnosti, že kupujúci je v zmluvnom vzťahu s predávajúcim, vrátane názvu projektu (bez zverejnenia konkrétnych podmienok zmluvného vzťahu), na účely vykonávania marketingových činností predávajúceho. Kupujúci súhlasí s poskytnutím údajov tvoriacich bankové tajomstvo exekútorovi.
9.7. Za účelom zabezpečenia splnenia všetkých povinností kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy a týchto VOP sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci zabezpečí na zmluve ručenie tretej osoby za každú jednu dodávku tovaru. Osoba podpísaná na zmluve ako ručiteľ vyhlasuje, že uspokojí všetky pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu vyplývajúce zo zmluvy a týchto VOP, ak ich neuspokojí kupujúci. Tento záväzok ručiteľa bude spoločný a nerozdielny s kupujúcim podľa §303 Obchodného zákonníka.
9.8. Kupujúci podpisom na zmluve dáva predávajúcemu neodvolateľný súhlas na zverejnenie svojho obchodného mena, sídla, IČO a dlžnej sumy v prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny trvajúceho viac ako 60 dní.
9.9. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom: 16.04.2018

V Bratislave dňa 16.04..2018